ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na veškeré informace, které může internetový obchod Trademinister umístěný na názvu domény trademinister.com.ua získat o uživateli při používání webových stránek, programů a produktů online obchodu. internetového obchodu.

DEFINICE POJMŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů používají následující podmínky: 

 1. „Správa stránek internetového obchodu Ministr obchodu (dále jen Správa stránek) "- pověření zaměstnanci ke správě stránek, jednající jménem FLP "Tarasinsky Alexander Anatolyevich" (DIČ - 2725905838, 04114, Kyjev, ul. Dubrovitskaja, 28, o. 402), která organizuje a provádí zpracování osobních údajů a dále určuje účely zpracování osobních údajů a skladbu osobních údajů.
 2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).
 3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, evidence, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny) , vytěžování, používání, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmaz, likvidace osobních údajů.
 4. „Důvěrnost osobních údajů“ je povinným požadavkem, aby Provozovatel nebo jiná osoba, která má přístup k osobním údajům, zabránila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiného právního důvodu.
 5. „Uživatel webových stránek internetového obchodu (dále jen Uživatel)“ – osoba, která má přístup na Stránky prostřednictvím sítě Internet a používá Stránky internetového obchodu.
 6. „Cookie“ je malý kus dat odeslaný webovým serverem a uložený v počítači uživatele, který webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru v požadavku HTTP pokaždé, když se pokusí otevřít stránku odpovídajícího webu. .
 7. „IP adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti vybudované pomocí protokolu IP.

PŘEDMĚT ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů zakládají povinnosti Správy stránek internetového obchodu nezveřejňovat a zajistit ochranu důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy stránek při registraci na stránkách internetového obchodu popř. při zadávání objednávky na nákup Zboží.

Osobní údaje oprávněné ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračních formulářů na webových stránkách internetového obchodu trademinister.com.ua a obsahují následující informace:

 1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele;
 2. kontaktní telefonní číslo Uživatele;
 3. emailová adresa (e-mail);
 4. dodací adresu Zboží;
 5. místo bydliště Uživatele.

Internetový obchod chrání Data, která se automaticky přenášejí při prohlížení reklamních jednotek a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován statistický skript systému ("pixel"):

 1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu internetového obchodu, které vyžadují autorizaci.
 2. Internetový obchod shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů, ke kontrole zákonnosti finančních plateb.
  • IP adresa;
  • informace z cookies;
  • informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který přistupuje k zobrazování reklamy);
  • referrer (adresa předchozí stránky).

Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) podléhají bezpečnému uložení a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ UŽIVATELE

Správa webových stránek internetového obchodu může osobní údaje Uživatele využít k následujícím účelům:

 1. Identifikace Uživatele registrovaného na stránkách internetového obchodu pro zadání objednávky a (nebo) uzavření smlouvy o prodeji zboží na dálku z trademinister.com.ua.
 2. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům Webové stránky internetového obchodu.
 3. Zřizování zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání Webové stránky internetového obchodu, poskytování služeb, zpracování požadavků a žádostí Uživatele.
 4. Určení polohy uživatele pro zajištění bezpečnosti, zabránění podvodu.
 5. Potvrzení správnosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
 6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.
 7. Oznámení Uživateli webových stránek internetového obchodu o stavu objednávky.
 8. Zpracování a příjem plateb, potvrzení daně nebo daňového zvýhodnění, zpochybnění platby, určení nároku na získání úvěrového rámce Uživatelem.
 9. Poskytování účinné zákaznické a technické podpory uživateli v případě problémů souvisejících s používáním stránek internetového obchodu.
 10. Poskytování Uživateli s jeho souhlasem, aktualizací produktů, speciálních nabídek, informací o cenách, newsletterů a dalších informací jménem Internetového obchodu nebo jménem partnerů Internetového obchodu.
 11. Realizace reklamních aktivit se souhlasem Uživatele.
 12. Poskytnutí přístupu Uživatele k webovým stránkám nebo službám partnerů internetového obchodu za účelem odběru produktů, aktualizací a služeb.

ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových nástrojů.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek má právo předat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem vyřízení objednávky Uživatele umístěné na Stránkách internetového obchodu „obchodník. com.ua“, včetně dodání Zboží.
 3. Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným státním orgánům Ukrajiny pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ukrajiny.
 4. V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů Správa stránek informuje Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.
 5. Správa stránek přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.
 6. Správa stránek společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zpřístupněním osobních údajů Uživatele.

POVINNOSTI STRAN

UŽIVATEL JE POVINEN:

 1. Poskytnout informace o osobních údajích nezbytných k používání Webových stránek internetového obchodu.
 2. Aktualizovat, doplňovat poskytnuté informace o osobních údajích v případě změn těchto informací.

SPRÁVA STRÁNEK JE POVINNÁ:

 1. Používejte získané informace výhradně pro účely uvedené v odstavci 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 2. Zajistit, aby důvěrné informace byly uchovávány v tajnosti, nebyly zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a také neprodávat, vyměňovat, zveřejňovat nebo jinak nesdělovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou doložek. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů Uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací v existujících obchodních transakcích.
 4. Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku žádosti či žádosti Uživatele nebo jeho zákonného zástupce či pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů nebo nezákonné jednání.

ODPOVĚDNOST STRANY

 1. Správa stránek, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nezákonným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ukrajiny, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 2. V případě ztráty nebo zveřejnění důvěrných informací nenese správa stránek odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:
  1. Stal se veřejným majetkem před jeho ztrátou nebo prozrazením.
  2. Byl přijat od třetí strany, dokud jej neobdržela Správa webu.
  3. Byl zveřejněn se souhlasem Uživatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Před podáním žaloby na soud s nárokem na spory vyplývající ze vztahu mezi Uživatelem webových stránek internetového obchodu a Správou stránek je nutné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).
 2. Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně oznámí reklamaci výsledky posouzení reklamace.
 3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ukrajiny.
 4. Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Ukrajiny.

DODATEČNÉ PODMÍNKY

 1. Administrace stránek má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.
 2. Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webových stránkách internetového obchodu, pokud nové vydání Zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.
 3. Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů by měly být sděleny e-mailem – support@trademinister.net

Aktualizováno 17. srpna 2021